سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه

معرفی مدیر عامل

 مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه

آقای مهندس خلیل وند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی ان ان